Received 287188663693924

Referat af generalforsamlingen 2023

Onsdag d. 15. november 2023 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Svendborg Sportsfiskerforening.

 

Efter generalforsamlingen, herunder valget til bestyrelse, er bestyrelsen konstitueret som følger:

Jakob Humaidan (Formand)

Bent Rosenholm (Næstformand og sekretær)

Carsten Pedersen (Kasserer)

Torben Andersen

Nicolaj Beck Andersen

Kim Mathisen

Thorstein Larsen

Suppleanter: Jan Rødland og Jonas Engelbrecht Jensen

Se den nye bestyrelse ved at klikke her.

 

Referat af generalforsamlingen følger nedenfor.

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent

22 medlemmer var mødt til generalforsamlingen, som valgte Preben Jensen til dirigent.

Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet ifølge reglerne og dermed lovlig.  

 

Punkt 2. Formandens beretning.

Det går ganske godt i foreningen. Vi har haft mange aktiviteter med større deltagelse, fået flere medlemmer og økonomien for året er vendt fra minus til plus.

Bestyrelsen har afholdt 7 møder, og formanden udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet og det arbejde, der blev gjort i bestyrelsen.

Til emnet åer og vandløb blev oplyst, at klubben året forinden havde meldt sig ud af Odense Å-sammenslutningen, i første omgang for at opnå en besparelse, men også ud fra at det var formandens opfattelse, at så godt som ingen af vore medlemmer gjorde brug af fiskeretten.

Der har været afholdt et info-møde langs en del af vores lejede stykke i Stokkebækken, og herfra konkluderes at åen har gode muligheder for fiskeri, men at der er behov for en indsats af hensyn til tilgængelighed. Det vil blive et fokusmål fra næste år.

Afslutningsvis blev arbejdet i skovvandløbet Nørreskov Bæk, beliggende i Nørreskoven på Tåsinge, nævnt.

Formanden takkede Halbergs Familiefond, som havde doneret 5000 kr. til foreningen. Beløbet er anvendt til indkøb af værktøj. Derudover har vi modtaget en hel del værktøj fra et tidligere medlem Bent Møller. Heriblandt en del værktøj til knivfremstilling.

Det har allerede været et godt aktiv for foreningen, at Jakob Humaidan er tiltrådt jobbet som webmaster på foreningens hjemmeside, tak for det.

Foreningen har afholdt mange gode ture, heriblandt de to ture med venner fra Varde og turen til Norge.

Kystkonkurrencen var årets satsning. Målsætningen lød på 70 deltagere, men vi nåde op på 82 deltagere - et resultat som vi kan være ret stolte af. Hyggelig afslutning ved klubhuset med pølser på grillen og den største fangede fisk på godt 2 kg. Der skal også lyde en tak til de mange sponsorer.

Af andre aktiviteter kan nævnes vinterens fluebinding, som var flyttet til onsdagens klubaften, hvilket havde givet mere ”liv” i klubhuset.

El-fiskeriet var gået godt og havde stor tilslutning. Et arbejde, som gerne skulle resultere i flere havørreder på kysten.

Foreningen har deltaget i Det Grønne Råd samt det arrangement, som DN havde taget initiativ til, ”Danmark Holder Vejret”.

Lars Ellermann havde meldt sin udtræden af bestyrelsen, og formanden takkede for samarbejdet og hans arbejde i bestyrelsen og for foreningen.

Spørgsmål: Lars Hansen spurgte til foreningens planer med Stokkebækken og dirigenten valgte at henvise spørgsmålet til punkter under eventuelt

Herudover havde forsamlingen ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 3. Kassererens beretning.

Kassereren gennemgik regnskabets enkelte poster og forklarede i den forbindelse om indtægter fra kystkonkurrencen, som var tilgået efter datoen for årsregnskabets afslutning, og derved noteret som kortfristet gæld.

Forskellen på udgiften til leje af fiskevand i forhold til sidste år skyldes dels en sponsoreret vingave og udmelding af Odense Å-sammenslutningen.

Regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 4. Indkomne forslag

Der forelå ingen forslag.

 

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne Kim Mathisen, Jan Rødland, Lars Ellermann og Bent Rosenholm var på valg. Kim og Bent var villig til at genopstille.

Bestyrelsen foreslog endvidere Thorstein Larsen og Jakob Humaidan som kandidater.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var andre forslag til kandidater. Dette var ikke tilfældet, og de 4 opstillede blev herefter genvalgt/valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

 

Punkt 7. Valg af suppleanter

Til suppleanter blev Jonas Engelbrecht Jensen og Jan Rødland foreslået. Begge blev valgt.

 

Punkt 8. Valg af revisorer

Genvalg til Ole Riis, og som revisorsuppleant valgtes Lars Ellermann.

 

Punkt 9. Eventuelt

Lars Hansen lagde op til en drøftelse af, hvorvidt vi skulle fortsætte lejen af Stokkebækken, idet han havde registeret, at forholdene for fiskeri var svære på Stubbeshoved-stykket samt på Butzes stykke. Derudover mente han, at det var en stor udgift for foreningen.

Kim Mathisen svarede på spørgsmålet, idet han kunne oplyse, at han for nylig havde haft kontakt til Butze angående forbedring af tilgængelighed, som han gerne vil give lov til og anviste steder til grenafskæringer. Generelt skal der dog gennemføres nogle arbejdsindsatser til næste år. Et arbejde, som i øvrigt også kræver nogle tilladelser fra kommunen.

Lars Hansen fik derudover også tilkendegivelser fra salen, idet Jan Moses og Kurt Hansen oplyste, at fiskevandet ved Stokkebækken var afgørende for deres fortsatte medlemskab.

Årets klubmester blev med lige pointtal Thorstein Larsen og Bent Rosenholm.

Valg blandt generalforsamlingen til stående udvalg (klik på udvalgsnavnene for at se de endelige udvalg incl. bestyrelsesmedlemmer): 

Tur- og konkurrenceudvalg:    Thomas Larsen, Preben Damm, Jonas Jensen og Lars Ellermann.

 

Vandplejeudvalg: Torben Albertsen, Jan Moses, Thomas Larsen, Jens Rasmussen, Flemming Ulmer, Kurt Hansen, Lars Ellermann og Ejgil Andersen.

 

Praktisk udvalg:   Lars Hansen og Preben Jensen.

 

Arrangementsudvalg:    Michael Meyland, Jonas Engelbrecht Jensen og Jan Rødland.

 

PR- og hjemmesideudvalg: Udvalget består kun af bestyrelsesmedlemmer.

 

Herudover vil bestyrelsen tage kontakt til flere medlemmer for at styrke arbejdet i udvalgene.

Formanden takkede for et godt møde.

Referat: Sekretær Lars Ellermann.

Kopi sendt til dirigenten og bestyrelsen.