Varde På Besøg 2023 (20) (1)

Kysthavørreder, genudsatte og hjemtagne

Link til original artikel på www.fiskepleje.dk

Bliver der hjemtaget flere kyst-havørreder end tidligere?

Fangstjournalen har fået et spørgsmål:

”Der bliver vist mange billeder af havørreder på Facebook og mange ser ud til at blive hjemtaget. Er der en tendens til, at der bliver hjemtaget flere kyst-havørreder end tidligere?”

Det har vi kigget nærmere på. Vi har taget udgangspunkt i lystfiskernes registreringer af havørredfangster over 50 cm i forårsfiskeriet og har undersøgt hvor stor en andel af disse, lystfiskerne har markeret som genudsat. Tallene peger på, at andelen af genudsatte 50+ havørreder har været ret konstant siden 2016, med 2020 som en tydelig undtagelse. Her blev der statistisk set genudsat færre havørreder. Den lavere andel af genudsatte havørreder forbindes til udbruddet af Covid-19, som sendte mange nye lystfiskere ud på kysten. Disse var måske mindre tilbøjelige til at genudsætte det der måske var deres første kyst-havørred. I 2021 og 2022 faldt antallet af nye lystfiskere som bekendt igen, og andelen af genudsatte steg tilbage mod de tidligere niveauer.

Havørred -  gendsætningsrater for havørred fanget på kysten


Figuren viser genudsætningsrater for havørreder over 50 cm, fanget på kysten i foråret (marts-maj) i perioden 2016 – 2022. Højden på søjlen viser gennemsnittet og stregerne angiver variationen. Genudsætningsraterne er udelukkende baseret på fangster af havørreder over 50 cm, der er indrapporteret enkeltvis. Såkaldte masserapporteringer, dvs. hvor flere havørreder er indrapporteret i samme ombæring, giver ikke information om de præcise længder af de indrapporterede fisk, og de er derfor ikke medtaget i analysen. Genudsætningsraten i 2020 er statistisk set signifikant forskellig fra 2017, 2018, 2019, og 2021, men ikke fra 2016 og 2022. Antallet af fisk fanget over 50 cm svinger mellem 324 i 2017 og 141 i 2022.

Knæk og bræk

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer