Vedtægter

Vedtægter

for

Svendborg Sportsfiskerforening.

$1.
Foreningens navn er "Svendborg Sportsfiskerforening", og foreningens formål er at varetage sportsfiskernes interesser og at ophjælpe fiskebestanden.

$2.
Personer der er fyldt 10 år, men ikke 18, kan optages som juniormedlemmer.
Personer der er fyldt18 år, optages som seniormedlemmer.
Flere personer, fra samme husstand, der ønsker at blive medlem, kan tegne et familiemedlemskab. Optagelse af juniormedlemmer kræver én forældres skriftlige samtykke. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra aldersgrænsen.
Indmeldelse sker hos kassereren eller på et sted valgt af bestyrelsen.
Udelukkelse af foreningen kan foretages efter bestyrelsens bestemmelse. Et udelukket medlem kan dog begære udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling.
Medlemmers børn og børnebørn til og med 9 år, må fiske gratis, i følge med medlemmet, men da de fisker på et medlemskort, må dennes kvote på hjemtagne fisk ikke overskrides.

$3.
Foreningens medlemmer må ikke ved overbud eller på anden måde erhverve, eller søge at erhverve, fiskevand lejet af en anden forening inden for Danmarks Sportsfiskerforbund eller et medlem af en sådan forening. Overtrædelse kan medføre eksklusion efter bestyrelsens bestemmelse, men eksklusionen kan kræves prøvet af generalforsamlingen. Såfremt et medlem agter at opgive et privat lejet fiskevand, er det pligtig til at underrette foreningens bestyrelse herom, forinden opsigelsen finder sted.

$4.
Årskontingentet for det kommende kontingent år fastsættes på den årlige generalforsamling, der afholdes i november måned. Kontingentåret er således 15.02. til 14.02. Det årlige kontingent erlægges forud, første gang ved indmeldelsen. Medlemskort udstedes hvert år i januar måned, og kontingentet skal være betalt senest 15. februar. Passive medlemmer kan optages mod et kontingent på mindst kr. 50,- årligt. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie, dog opkræves det fulde kontingent dersom et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen. Aktive bestyrelsessuppleanter kan være kontingentfrie. Et erlagt kontingent kan under ingen omstændigheder, ej heller ved udelukkelse, forlanges tilbagebetalt.

$5.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer hvoraf 2 kan være juniorer. Valgene finder sted på en generalforsamling og gælder for 2 år, dog har valg foretaget på en ekstraordinær generalforsamling kun gyldighed til den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær og fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf den ene kan være juniormedlem, samt 2 revisorer for et år af gangen.
Alle stående udvalg nedsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen vælger efterfølgende mindst et medlem til alle udvalg. På hvert ordinær generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder et regulativ for fiskeri i foreningens vande og fastsætter prisen for gæstekort.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over Dankort og Netbank til foreningens bank-/giro- konti hver for sig.

$6.
Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i november måned. Medlemmernes eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen skal indvarsles 14 dage forud gennem hjemmeside, nyhedsmail og opslag i klubhuset. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden.
Stemmeret på generalforsamlingen har junior og seniormedlemmer, familiemedlemskaber har 1 stemme pr. person der er fyldt 10 år.
Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle med mindst 8 dage og maks. 30 dage, ligesom 20% af medlemmerne, ved skriftlig begæring, kan forlange en ekstraordinær generalforsamling indvarslet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

$7.
Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30 september. Regnskabet afleveres til revisorerne senest 15. oktober og skal være færdigrevideret senest 1. november. Regnskabet skal fremlægges for og godkendes af generalforsamlingen.

$8.
Foreningen kan være tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund.

$9.
Forandring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer.

$10.
Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og hertil kræves at 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er der på generalforsamlingen ikke mødt 3/4 af foreningens medlemmer, men 3/4 af de mødte medlemmer har stemt opløsning, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, med mindst 14 dages varsel, hvor opløsning af foreningen kan vedtages såfremt 3/4 af de mødte medlemmer stemmer herfor. På generalforsamlingen, hvor foreningens opløsning endeligt vedtages, tages samtidig ved simpel stemmeflertal bestemmelse om, hvorledes foreningens ejendele og midler skal anvendes, dog kan disse kun anvendes til sportsfiskeriets fremme.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Svendborg d. 22. november 1933 og senest ændret ved generalforsamlingen d. 16. november 2016.