Privatlivspolitik for Svendborg Sportsfiskerforening

Privatlivspolitik for Svendborg Sportsfiskerforening.

Version 25-06-2018

Dataansvar:

25. maj 2018, trådte den nye EU-forordning om behandling af persondata i kraft. I hovedtræk, er der ikke mange ændringer, i forhold til tidligere lovgivning. Der stilles krav til øget dokumentation af foreningens behandling af persondata og oplysning af rettigheder. Der er også øgede sanktionsmuligheder, hvis sikkerheden omkring opbevaring af persondata, groft tilsidesættes.

Dataansvarlig:

Svendborg Sportsfiskerforening er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger til formand eller øvrige bestyrelse kan findes på foreningens hjemmeside.

Behandling af persondata:

Foreningen indsamler kun oplysninger givet af medlemmet eller fra adgang til Danmarks Sportsfisker Forbunds medlemsdatabase.

Almindelige persondata.

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato (første 6 cifre i cpr-nr.) og oplysninger om interesseområder inden for lystfiskeri.
 • Navn og kontaktoplysninger på lodsejere, annoncører og sponsorer, som er nødvendige for udsendelse af faktura, betalinger mm.
 • Billeder fra arrangementer til brug på foreningens hjemmeside, Facebook og anden publikation, til formål at oplyse om foreningens arbejde.

Persondata, der er tillagt højere grad af beskyttelse.

 • Bankoplysninger, givet af medlemmet, for refusion af udlæg i forbindelse med afholdelse af arrangementer og kørsel.
 • I forbindelse med arbejde med unge mennesker, er foreningen forpligtet til at indhente oplysninger fra politiet (Børneattest). De berørte medlemmer, bliver informeret herom. Det kan være nødvendigt at indhente yderligere information, til attesten, fra medlemmet.

Danmarks Sportsfisker Forbund, står for medlemsadministration af foreningens medlemmer og opkrævning af kontingent. Der henvises til Forbundets privatlivspolitik angående disse oplysninger.

Formål med behandling af persondata:

Formålet med indsamling og opbevaring af medlemsdata er alene at varetage medlemmernes interesse.

Udsendelse af nyhedsbrev/mail, SMS-meddelelse om arrangementer og anden relevant information.

Videregivelse og modtagelse af persondata:

 • Foreningen udveksler persondata med Danmarks Sportsfisker Forbund, i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af medlemsdatabase, samt oplysninger om særlige medlemmers kontingentstatus.
 • Der videregives persondata til Svendborg Kommune, i forbindelse med kommunens tilskud til foreningens unge medlemmer under 25 år.
 • Der videregives ikke persondata til samarbejdspartnere udover de nævnte, uden medlemmets samtykke.
 • Foreningen kan modtage oplysninger fra samarbejdspartnere, hvor medlemmer har tilmeldt sig støtteaftaler eller lignende. Tilmelding til konkurrencer og lignende hvor medlemmet afgiver oplysninger til samarbejdspartnere. Disse opbevares så længe det er relevant.

Opbevaring og sletning af persondata:

Persondata opbevares så længe de har relevans for varetagelse af foreningens formål. Data slettes senest et år efter et medlems udtrædelse af foreningen. Persondata i forbindelse med foreningens bilag og regnskab opbevares i minimum 5 år.

Dine rettigheder:

EU-forordningen giver dig en række rettigheder i forbindelse med foreningens behandling af dine persondata.

 • Ret til at blive oplyst om behandlingen af persondata.
 • Ret til indsigt i egne persondata.
 • Ret til berigtigelse af urigtige oplysninger.
 • Ret til sletning af persondata.
 • Ret til begrænsning af behandling af persondata.
 • Ret til at gøre indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på foreningens hjemmeside.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid klage til Datatilsynet eller anden databeskyttelsesmyndighed.

Revidering af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.